Regulamin sklepu internetowego www.props.com.pl

Regulamin sklepu internetowego www.props.com.pl

 • 1: Definicje

Definicje użyte w regulaminie, oznaczają:

Kupujący – Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.props.com.pl

SprzedawcaX-PROJEKT Projects & Development sp. z o.o.
ul. Opłotki 23
60-012 Poznań
NIP 7822599989 KRS 0000592038

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Sklep – strona internetowa o adresie www.props.com.pl, za pomocą której Sprzedawca umożliwia Kupującemu złożenie zamówienia

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Towar – towarem jest artykuł przeznaczony na sprzedaż, będący dostępny w chwili składania zamówienia, na stronie www.props.com.pl

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę towarów na rzecz Kupującego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość w sklepie www.props.com.pl określające rodzaj i ilość towarów.

Akt o usługach cyfrowych ‒ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Dz.U.I.277 z 27.10.2022,s. 1-102)

Nielegalne treści ‒. informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii Europejskiej, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

 

 • 2: Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. W przypadku produktów objętych promocją lub wyprzedażą obok aktualnej ceny zostaje podana najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

Korzystanie z witryny sklepowej www.props.com.pl wymaga spełnienia warunków technicznych przez aktualną przeglądarka internetowa:

 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Opera

z włączoną obsługą JavaScript i cookies.


Sprzedawca zapewnia, że produkty, które zamawia Kupujący są nowe i wolne od wad.


 • 3: Składanie zamówienia, kupony, promocje


Składanie zamówienia

 

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, jeżeli w danej chwili nie trwają pracę na serwerze sklepu.


Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.


W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
• wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”

 • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”
 • wybrać odpowiedni dla kupującego sposób dostawy
 • wskazać adres do realizacji zamówienia, podać numer telefonu oraz adres e-mail
 • sprawdzić poprawność danych
 • opłacić zamówienie

 

Z chwilą złożenia zamówienia i opłaceniem towaru, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.


Kupony i promocje


Marka PROPS organizuje promocje i wyprzedaże, w których można nabyć produkty ze specjalną zniżką procentową lub gotówkową. W takim przypadku często używa się specjalnych kodów zniżkowych. Promocje i kupony zniżkowe nie łączą się. 

 

Kupony nie działają z produktami z promocji, oraz produktami z Live Wyprzedażowych i innymi produktami, których cena regularna została obniżona.
Kupon ze zniżką procentową (np. 10%, 15%, 20%) nie łączy się z innymi zniżkami oferowanymi na stronie www.props.com.pl

 

Voucher Podarunkowy może być połączony z jednym kuponem. Kupon promocyjny dla stałych klientów

 

 

 

 • 4: Realizacja zamówienia


Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedający ma do 90 dni roboczych na wysłanie przesyłki, po zaksięgowaniu wpłaty.


 • 5: Odstąpienie od umowy


Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od:
• dnia dostarczenia towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik,
• dostarczenia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczono osobno, partiami lub w częściach.
Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: sklep@props.com.pl
Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument wypełnia formularz: FORMULARZ ZWROTU

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
• dostarczenia towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik

 • dostarczenia Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczono osobno, partiami lub w częściach.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


W Przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument ponosi również bezpośrednie koszty zwrotu towarów O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.


W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.


 • 6: REKLAMACJE


W przypadku towarów zakupionych od dnia 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca odpowiada względem Konsumentów za brak zgodności towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawnienia w ciągu dwóch lat od dnia jego dostarczenia.
W przypadku towarów zakupionych do dnia 31 grudnia 2022 r. Sprzedawca odpowiada względem Konsumentów z tytułu rękojmi za wadę towaru jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru.


Jeżeli Kupujący stwierdzi, że zakupiony towar jest niezgodny z umową/wadliwy może złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu,
Reklamację należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: sklep@props.com.pl, dokonując opisu niezgodności towaru z Umową lub wady towaru.
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań
W przypadku towarów zakupionych od dnia 1 stycznia 2023 r. Konsument jest uprawniony w szczególności do:
• Żądania doprowadzenia towaru do zgodności z Umową poprzez jego wymianę lub naprawę. Jeżeli wybrany przez Konsumenta sposób doprowadzenia towaru do zgodności z Umową (wymiana/naprawa) byłby niemożliwy lub wymagałby od Sprzedawcy nadmiernych kosztów, Sprzedawca może dokonać wymiany towaru zamiast żądanej przez Konsumenta naprawy lub dokonać naprawy towaru zamiast żądanej przez Konsumenta wymiany. Jeśli zarówno wymiana jak i naprawa nie są możliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę. Wówczas Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny.


 • Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, ze wskazaniem do jakiej kwoty lub odstąpienia od Umowy jeśli:

◦ Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany towaru lub nie dokonał naprawy lub wymiany zgodnie z przepisami lub odmówił naprawy lub wymiany z uwagi na brak możliwości ich dokonania lub z uwagi na to, iż wymagałyby one nadmiernych kosztów;

◦ Brak zgodności towaru z Umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową;

◦ Brak zgodności towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany towaru,

◦ Sprzedawca oświadczył, że nie doprowadzi do zgodności towaru poprzez wymianę lub naprawę w rozsądnym czasie lub bez poważnych niedogodności dla Konsumenta.
Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności towaru z Umową jest nieistotny.


W przypadku towarów zakupionych do dnia 31 grudnia 2022 r., składając reklamację Konsument jest uprawniony do:


 • Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, ze wskazaniem do jakiej kwoty, albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada będzie istotna lub
 • Żądania wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.


Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.


 • 7: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.


Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


 • 8: OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I PROCEDURY ZWIĄZANE Z AKTEM O USŁUGACH CYFROWYCH
 1. Sprzedawca wyznacza punkt kontaktowy służący do komunikacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, który znajduje się pod następującym adresem e-mail: zamówienia@props.com.pl .
 2. Sprzedawca wyznacza następujący punkt kontaktowy umożliwiający zgłoszenie nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem treści, który znajduję się pod adresem e-mail: zamówienia@props.com.pl.
 3. Sprzedawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktami kontaktowymi.
 4. Każdy użytkownik, zarówno Kupujący jak i Konsument, są uprawnieni do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. 
 5. Zabrania się zamieszczania przez użytkowników treści, które pozostają w sprzeczności względem obowiązujących przepisów prawa, norm moralnych, społecznych oraz obyczajowych, w tym treści niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.
 6. Sprzedawca posiada uprawnienia w zakresie moderowania treści udostępnianych przez użytkowników, w przypadku gdy stanowią one Treści Nielegalne lub w inny sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Prowadzona przez Sprzedawcę moderacja treści udostępnianych przez użytkowników przedsiębrana jest przez niego w następstwie zgłoszenia przez użytkownika pod adresem Sprzedawcy informacji udostępnionych za pośrednictwem portalu, które stanowią Treści Nielegalne lub w inny sposób są niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
 8. Sprzedawca może ponadto dokonywać moderacji udostępnianych przez użytkownika treści w sytuacji otrzymania nakazu podjęcia działań przeciwko określonej treści, wydanego przez odpowiednie krajowe organy sądowe lub administracyjne na podstawie mającego zastosowanie prawa Unii lub mającego zastosowanie prawa krajowego zgodnego z prawem Unii, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE.
 9. Użytkownik nie może zamieszczać w ramach witryny internetowej Sprzedawcy następujących treści:
 1. treści Nielegalnych lub w inny sposób niezgodnych z niniejszym Regulaminem,
 2. treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści wulgarne, obraźliwe oraz naruszające uczucia religijne innych, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego zarówno z normami społecznymi, jak i zasadami współżycia społecznego,
 3. treści naruszających prawa osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich oraz prawa własności intelektualnej, w tym treści w sposób bezpośredni  zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych, 
 4. treści, które zawierają odnośniki do innych stron internetowych, które należą do podmiotów innych niż Sprzedawca, w tym linków do portali konkurencyjnych, na których udostępnienie Sprzedawca nie wyraził uprzednio zgody, w tym linków reklamowych, zbiórek lub innych linków o charakterze marketingowym bądź handlowym,
 5. treści, które nie są bezpośrednio związane z danym produktem albo z jakimkolwiek innym działaniem Sprzedawcy, 
 6. treści, które składają się z danych osobowych bądź danych kontaktowych do innych osób,
 1. W ramach  prowadzonej przez Spzredawcę moderacji może on nakładać następujące ograniczenia w stosunku do treści, które zostały udostępnione przez poszczególnych użytkowników:
 1. dokonać w całości lub części usunięcia takowej treści, ograniczenia jej widoczności lub ograniczeniu dostępu do niej, w taki sposób, iż nie będzie ona widoczna ani dostępna dla osób korzystających ze sklepu internetowego,
 2. zawiesić lub zakończyć świadczenie na rzecz takiego użytkownika usług elektronicznych, w pełni lub częściowo, 
 1. Na adres poczty elektronicznej wskazany jako punkt kontaktowy każdy użytkownik może zgłosić Sprzedawcy obecność informacji, które uzna za Nielegalne Treści.
 2. Zgłoszenie powinno być sporządzone w sposób precyzyjny i zawierać odpowiednie uzasadnienie. Zgłoszenie powinno ponadto zawierać, w miarę możliwości, następujące elementy: 
 1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
 2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
 4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 1. Zgłoszenia, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 w odniesieniu do określonej informacji, której dotyczą, jeżeli umożliwiają Sprzedawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 3. Sprzedawca powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 4. Jeżeli jednak osoba lub podmiot, który dokonał zgłoszenia nie podadzą w treści zgłoszenia swoich danych kontaktowych, Sprzedawca nie będzie w stanie powiadomić ich o otrzymaniu i wyniku zgłoszenia. 
 5. Sprzedawca rozpatruje wszystkie otrzymane zgłoszenia oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą w terminie 30 dni od otrzymania konkretnego zgłoszenia. Sprzedawca robi to w sposób terminowy, obiektywny i staranny, zachowując przy tym należytą staranność. 
 6. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki przekazuje osobie lub podmiotowi, które dokonują zgłoszenia informację o wydanym rozstrzygnięciu, poprzez przedstawienie wyniku decyzji dotyczącej zgłoszenia, jej treści i uzasadnienia.
 7.  Jeśli pojawią się treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem, Sprzedawca dokonuje ich usunięcia oraz kończy świadczenie usługi w tym zakresie. Sprzedawca informuje o tym osobę lub podmiot, które dokonują zgłoszenia oraz także zaangażowane osoby trzecie, podając precyzyjne i konkretne uzasadnienie decyzji, jeśli nie dysponuje ich danymi kontaktowymi. 
 8. Osoba lub podmiot, które dokonują zgłoszenia mają prawo odwołać się od decyzji Sprzedawcy w ciągu 30 dni od jej otrzymania, podając jednocześnie szczegółowe uzasadnienie. 
 9. Sprzedawca rozpatruje odwołanie osoby lub podmiotu, które dokonują zgłoszenia w ciągu 30 dni od jego otrzymania, przekazując mu rozstrzygnięcie zawierające podjętą decyzję wraz z uzasadnieniem.
 10. Osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje Sprzedawcy dotyczące Nielegalnych Treści mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Sprzedawcy.

 

 • 9: DANE OSOBOWE


Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie Umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia niniejszej Umowy.

 • 10:  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Przed zawarciem Umowy Kupujący jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
ŚCIĄGNIJ FORMULARZ ZWROTU