100% pozytywnych opinii. 14 dni za zwrot. Wysyłka kurierska lub paczkomaty za 12.99.

Regulamin konkursu PROPS na Facebook’u

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Propsujesz?
 2. Organizatorem Konkursu jest firma: Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie: https://www.facebook.com/propspl/ w dniach 6 czerwca – 1 lipca 2019 roku (do godziny 21:00).

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 3. Kreatywne sformułowanie odpowiadające na pytanie „Co najbardziej podoba Ci się w PROPSie? „, która jest podstawą do wytypowania osoby wygranej będzie użyta przez markę PROPS w celach promocyjnych i marketingowych.

3. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest:
1. Wodoodporna Nerka SSSSgadnij kto to?
2. Wododoporny worko-plecak SSSSgadnij kto to?
3. Wodoodporna kosmetyczka SSSSgadnij kto to?
Nagrody od 4 do 10 to zniżki na zakupy od 15% do 25% !
 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Joannę Gacek-Sroka,oraz Sebastiana Waligórskiego którzy w czasie trwania konkursu, polubią post konkursowy na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/propspl/, skomentują słowem „props” i kreatywnie odpowiedzą na pytanie „Co najbardziej podoba Ci się w PROPSie? „
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@props.com.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych: danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody i przekazaniem jej przez firmę kurierską.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.facebook.com/propspl

Zaktualizowano dnia: 5.06.2019