100% pozytywnych opinii. 14 dni za zwrot. Wysyłka kurierska lub paczkomaty za 12.99.
 • 0

Regulamin konkursu PROPS na Facebook’u

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Na Propsie?
 2. Organizatorem Konkursu jest firma: Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie: https://www.facebook.com/propspl/ w dniach 16 maraca 2020 roku – 1 kwietnia 2020 roku (do godziny 21:00).

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 3. Kreatywne dokończenie zdania „Na Propsie…”, która jest podstawą do wytypowania osoby wygranej będzie użyta przez markę PROPS w celach promocyjnych i marketingowych.

3. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie jest:
  – Worko-plecak Witch
  – Torebka damska Witch
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Joannę Gacek-Sroka,oraz Sebastiana Waligórskiego którzy w czasie trwania konkursu, polubią post konkursowy na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/propspl/,  kreatywnie dokończą zdanie „Na Propsie…?
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@props.com.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych: danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody i przekazaniem jej przez firmę kurierską.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.facebook.com/propspl

Zaktualizowano dnia: 15.03.2020