Regulamin konkursu PROPS na Facebook’u

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Propsujesz?
 2. Organizatorem Konkursu jest firma: Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie: https://www.facebook.com/propssklepinternetowy/ w dniach 11 marca – 25 marca 2019 roku (do godziny 20:00).

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

3. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest:

– Różowa Landryna: Nerka + Torba XXL + kosmetyczka

– Navy Blue: Nerka + Torba XXL + kosmetyczka

– Szara elegancja: Nerka + Torba XXL + kosmetyczka

 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni drogą losowania przez Joannę Gacek-Sroka,oraz Sebastiana Waligórskiego którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profil Facebook-owym: https://www.facebook.com/propssklepinternetowy/ zamieszczą komentarz: propsuję
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@props.com.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Studio PROPS Joanna Gacek-Sroka
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany

4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych: danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody i przekazaniem jej przez firmę kurierską.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.facebook.com/propssklepinternetowy/

-10% na kod: napropsie Zamknij