Kolacja na Propsie

REGULAMIN KONKURSU
“Kolacja na Propsie”
zwany dalej: “Regulaminem”

 

1. [Organizator]

 1. Organizatorem Konkursu jest Joanna Gacek-Sroka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio PROPS z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 241 (NIP6060069547, REGON: 302020948), zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, Instagram czy LinkedIn, za pośrednictwem których Organizator ogłasza o możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy w szczególności od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia
  19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator Konkursu.  Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.. 
 6. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu, w szczególności jest równoznaczne z wyrażeniem zgód, o których mowa w § 5.
 7. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa w składzie Joanna Gacek-Sroka, Patrycja Plenzler i Sebastian Waligórski. 
 8. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  1. wyłonienie Zwycięzcy Konkursu,
  2. zabezpieczenie zgodności wyłonienia Zwycięzcy Konkursu z niniejszym Regulaminem oraz przyznania i przekazania nagrody,
  3. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych Uczestników,
  4. udział w  postępowaniu reklamacyjnym,
  5. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu.
 9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem przed sądami powszechnymi na zasadach ogólnych.

 

2. [Warunki uczestnictwa w Konkursie]

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Do udziału w Konkursie dopuszczone są osoby, które w okresie trwania Konkursu, tj. od dnia 3 listopada, godz. 20:00 do dnia 20 grudnia, godz 20:00 dokonają zakupu w sklepie internetowym Organizatora umieszczonym na stornie www.props.com.pl  za kwotę nie mniejszą niż 200 zł (słownie: dwieście złotych)   i dokonania zgłoszenia udziału w konkursie zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5 niniejszego Regulaminu. Każdy jednorazowy zakup powyżej 200 zł (słownie: dwieście złotych) upoważnia do przesłania jednego zgłoszenia. 
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie łącznie następujących czynności, tj. : umieszczenie, po uprzedniej anonimizacji danych osobowych, w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu opublikowanym na fanpage’u PROPS (Facebook) screenu potwierdzenia złożenia zamówienia w sklepie www.props.com.pl ORAZ  umieszczenie pod tym postem odpowiedzi na pytanie : „Dlaczego chcesz się z nami spotkać?”, w dowolnie wybranej przez Uczestnika formule (opis, zdjęcie, kolaż, filmik itp.). Organizator nie dopuszcza uzupełniania lub poprawiania już przesłanego zgłoszenia.
 6. Komisja Konkursowa rozpatrzy przesłane zgłoszenia z uwzględnieniem poniższych kryteriów: kreatywność, pomysłowość, nakład pracy, potencjał marketingowy . 
 7. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa w oparciu o kryteria wskazane powyżej. Komisja Konkursowa stworzy wewnętrzną listę rankingową przesłanych zgłoszeń (pierwsze 2 miejsca).
 8. Uczestnik wytypowanym przez Komisję Konkursową jako Zwycięzca, zostanie powiadomiony za pośrednictwem Messengera o wygranej, celem podania danych niezbędnych do przekazania nagrody. 
 9. W razie braku kontaktu z Uczestnikiem Konkursu wytypowanym przez Komisję Konkursową jako Zwycięzca w terminie 2 dni od daty przesłania informacji, o której mowa w ust. 8, Organizator przyzna nagrodę kolejnej osobie z ustalonej przez Komisję Konkursową listy rankingowej.

 

3. [Zasady i przebieg Konkursu]

 • Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesyłać w okresie od 3 listopada, godz. 20:00 do 20 grudnia, godz 20:00 .
 • Weryfikacja zgłoszeń i obrady Komisji Konkursowej odbędą się do dnia 23 grudnia . 
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 24 grudnia, po ostatecznym wskazaniu Zwycięzcy .
 • Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie ustalonym ze Zwycięzcą , nie później jednak niż do dnia 1 lutego 2022 . 

 

4. [Nagroda]

 1. Sponsorem przewidzianej w niniejszym Konkursie Nagrody jest Organizator.
 2. Nagrodą w niniejszym Konkursie są 2 (dwie) nagrody rzeczowe w postaci zaproszenia Zwycięzcy na Kolację do miejsca wskazanego przez Organizatora  (miejsce niespodzianka na terenie miasta Poznania lub w odległości do 10 km od Poznania) wraz  z noclegiem dla Zwycięzcy w miejscu wskazanym przez Organizatora( w odległości 35 km od Poznania). W kolacji weźmie udział  2 osoby z Zespołu PROPS, w tym Organizator oraz Zwycięzca Konkursu.  Terminie  Kolacji zostanie ustalony ze Zwycięzcą, z jednak, że Kolacja odbędzie się  nie później jednak niż do dnia 1 lutego . 
 3. Zwycięzca nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, chyba że co innego wynika z indywidualnych ustaleń między Organizatorem a Zwycięzcą.
 5. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody.

 

5.[Zastrzeżenia]

 

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem koniecznym wydania Nagrody jest podanie danych osobowych przez Zwycięzcę, tj. w szczególności: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.
 3. Z chwilą przystąpienia do Konkursu każdy Uczestnik:
  1. wyraża zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, jak również treści zgłoszenia w całości lub części (zależnie od wyboru Organizatora),  w tym wykonywania i wykorzystywania zdjęć zgłoszenia, wykorzystywania zdjęć i nagrań video z przebiegu Konkursu, w tym wręczenia Nagrody oraz relacji z Kolacji  w celach informacyjnych oraz marketingowych Organizatora, w tym umieszczania ww. danych, zdjęć i nagrań na stronie internetowej Organizatora, mediach społecznościowych (w tym fanpage’u na FB, Instagram i LiknedIn) oraz w folderach i materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Cofnięcie zgody jest możliwe po upływie 36 miesięcy od zakończenia Konkursu i wywołuje skutki wyłącznie na przyszłość. Cofnięcie ww. zgody jest możliwe poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@props.com.pl.
  2. potwierdza, iż utwory wykorzystane w zgłoszeniu do Konkursu są jego autorstwa i nie naruszają praw osób trzecich.
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych o nowych produktach, usługach, promocjach lub nowościach Organizatora a to na zasadach określonych w ust. 4.
  4. Potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu  z jednoczesną jego akceptacją.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych o nowych produktach, usługach, promocjach lub nowościach Organizatora  jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie  informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na otrzymywanie ww. informacji przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Cofnięcie ww. zgody jest możliwe w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@props.com.pl. Cofnięcie zgody jest możliwe na przyszłość. Po cofnięciu zgody dane będą przetwarzane jedynie w celu ich usunięcia.

 

6.[Reklamacje]

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi drogą mailową na adres : kontakt@props.com.pl w ciągu 3 (trzech) dni od chwili stwierdzenia nieprawidłowości w jego przebiegu, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Reklamacje dotyczące Nagrody można składać w terminie do 30 dni od dnia przekazania Nagrody, z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne Nagrody uzgodnionej ze Zwycięzcą i przekazanej jako wygrana w Konkursie.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz datę spostrzeżenia nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a w sytuacjach, kiedy rozpatrzenie reklamacji będzie uzależnione od stanowiska innego podmiotu, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi od tego podmiotu. O przedłużeniu procesu reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Organizator wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Nagrody. 

 

7. [Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych niż niniejszy Regulamin materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, jak również na stronie www.props.com.pl.
 3. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

Załącznik nr 1 

Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator Konkursu, tj. Joanna Gacek-Sroka, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio PROPS z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 241 (NIP: 6060069547, REGON:302020948).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu stosownie do Regulaminu Konkursu przez okres nie dłuższy niż 15 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, jak również żądania zaprzestania ich przetwarzania, o ile dalsze przetwarzanie nie jest konieczne ze względu na prawnie wiążące Organizatora uprawnienia lub obowiązki. 
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie prawidłowej realizacji celu, o którym mowa powyżej. 
 4. Dane osobowe  nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Organizator nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 5. Wskazanie wymaganych niniejszym Regulaminem danych osobowych oraz uczestnictwo w Konkursie są dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie, a w przypadku wygranej, także doręczenie nagrody. 
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.